Onlangs is het meerjarenbeleidsplan vakbekwaam worden en vakbekwaam blijven vastgesteld. Het meerjarenbeleidsplan is een advies aan alle SAMIJ deelnemers. De doelstellingen en activiteiten voor vakbekwaam worden en vakbekwaam blijven binnen het IJsselmeergebied voor incidentbestrijding op het water worden omschreven. Dit plan beperkt zich, net zoals het IBP, grotendeels tot de multidisciplinaire afspraken.
Ook dient het plan om de verschillende bijscholingen en oefeningen te ‘agenderen’. Voor de periode 2014-2017 is een gezamenlijke agenda opgenomen.

Onlangs is het project Randmeren 3 officieel van start gegaan. Het gebied van Randmeren 3 loopt van de Stichtse Brug tot aan het eiland Pampus. In dat gebied zijn meerdere veiligheidsregio’s en crisispartners betrokken bij de hulpverlening op het water. Binnen Randmeren 3 worden op basis van het IBP alle lokale voorbereidingen naast elkaar gelegd en afgestemd. De verwachting is dat het project in september afgerond zal worden.

 

SAMIJ streeft naar een uniform landelijk beleid voor opleiden, trainen en oefenen voor incidentbestrijding op het water. Optreden op het IJsselmeer verschilt immers niet van optreden op de Waddenzee.  Daarom is er in SAMIJ-verband een meerjarenbeleidsprogramma opgesteld. Dit programma is voorgelegd aan de SAMIJ- deelnemers. Omdat landelijke uniformiteit wordt nagestreefd wordt het programma ook afgestemd met andere watergebieden, zoals Zeeland en de Waddenzee.

Het afgelopen jaar heeft er in SAMIJ-verband een uitgebreid proces gelopen om de actualisatie van het Incidentbestrijdingsplan (hierna IBP) 2009 vorm te geven. Mei 2013 heeft het bestuurlijk begeleidingsorgaan ingestemd met het ‘nieuwe’ IBP. Het plan is ter vaststelling aan de veiligheidsregio’s verzonden.

Lees meer

De afgelopen periode is door de samenwerkende diensten binnen de SAMIJ een plan geschreven om de incidentbestrijding op het water op de Randmeren te stroomlijnen. Burgemeester Gorter van Zeewolde nam woensdag 29 mei het resultaat van de projecten Randmeren 1 en Randmeren 2 in The Harbour in ontvangst.

 

Lees meer