Watergebieden en IFV leveren binnenkort geactualiseerd handboek op

,

In 2014 is gestart met de actualisatie van het Handboek incidentbestrijding op het water. Deze actualisatie is nagenoeg gereed. Medio 2015 wordt het geactualiseerde handboek officieel aangeboden.

In Nederland kennen we verschillende zogenaamde samenhangende risicowatersystemen. Een ingewikkeld woord voor één aaneengesloten watergebied waarin gezamenlijke afspraken worden gemaakt. Het IJsselmeergebied, de Waddenzee en de Zeeuwse stromen zijn voorbeelden hiervan. Het IJsselmeergebied is dus niet het enige gebied dat samenwerkingsafspraken kent. Bijna al deze watergebieden werken op basis van het handboek. Daarom zijn bij de actualisatie van het handboek de meeste van deze gebieden nauw betrokken geweest. Bij de actualisatie van dit handboek is de tekst van het oorspronkelijke handboek gebruikt als uitgangspunt. Een groot gedeelte van de doorgevoerde wijzigingen valt onder de categorie ‘update’. Dit zijn aanpassingen die noodzakelijk zijn om de inhoud van het kennisdocument ‘bij de tijd’ te brengen. Voorbeelden hiervan zijn de aanpassingen van actuele data, afkortingen, actuele grafieken, namen van organisaties, titels, gerelateerde wetten/vigerende wetgeving. Er zijn een beperkt aantal aanpassingen doorgevoerd die vallen onder de noemer ‘actualisatie’. Het gaat hier om aanpassingen aan een nieuwe werkelijkheid, zoals aanpassingen van protocollen, werkwijzen, operationele afspraken. Deze aanpassingen zijn alleen doorgevoerd op algemeen erkende en breed gedragen nieuwe inzichten.

Het handboek wordt sinds 2009 gebruikt en geïmplementeerd in meerdere watergebieden in Nederland. Hier zijn ervaringen opgedaan en ook soms dilemma’s ontstaan die waardevol zijn. Om (delen van) het vakgebied een stap verder te helpen is er daarom aan het handboek één deel toegevoegd. Dit deel gaat met name in op de vragen: Wat zijn belangrijke ontwikkelingen sinds 2009, in de zin van ‘best practices’ en welke thema’s wil de projectorganisatie meegeven voor verdere toekomstige ontwikkelingen? De actualisatie van dit handboek is uitgevoerd door een projectorganisatie. Deze bestond uit een projectgroep van inhoudsdeskundigen uit verschillende watergebieden, veiligheidsregio’s en Rijkswaterstaat. De projectorganisatie kende daarnaast een brede denktank met inhoudsdeskundige leden van alle betrokken organisaties en adviesorganen. Deze denktank heeft ‘meegedacht’ over meerdere thema’s en ‘meegekeken’ naar de inhoud.