SAMIJ richt zich ook op risicobeheersing

De SAMIJ kwam in 2010 tot stand met het oog op incidentbestrijding op het water. Op 8 maart 2017 besloot het Bestuurlijk Begeleidingsorgaan dat risicobeheersing ook een doelstelling voor de SAMIJ wordt.

Allereerst als tweejarig project om contacten te leggen, ervaring op te doen en te bekijken of er grondslag is om daarna risicobeheersing definitief als activiteit van de SAMIJ op te nemen. Na die twee jaar volgt een evaluatie op grond waarvan het BBO dan een definitieve keuze maakt.

De activiteiten die binnen het project worden uitgevoerd zijn:

  • Het bepalen van de organisatie en inrichting van risicobeheersing, gecoördineerd door de SAMIJ.
  • Met alle partners één risicoprofiel opstellen voor de nautische veiligheid in het IJsselmeergebied.
  • Contacten met bestaande partijen leggen die al op gebied van risicobeheersing werkzaam zijn.
  • Uitbouwen Landelijk overleg Veiligheid op het water (Landelijk overleg waterfunctionarissen.
  • Aansluiting bij Ketenoverleg Veiligheid Binnenwateren.
  • Opstellen van een jaarplanning en begroting m.b.t. risicobeheersing.