Veiligheidsregio Op donderdag 2 augustus 2012 is het boek Stuurmanskunst verschenen. Het boek is een gezamenlijke uitgave van de Samenwerkingsregeling Incidentbestrijding IJsselmeergebied (SAMIJ), Coördinatie Rampenbestrijding Waddenzee (CRW) en Veiligheidsregio Zeeland. Het boek Stuurmanskunst geeft, vanuit het perspectief van de bestuurder, een beeld van de huidige stand van zaken van incidentbestrijding op het water. Voor het boek zijn diverse bestuurders geïnterviewd die bij dit onderwerp betrokken zijn.

Aan de basis voor de huidige vorm van de incidentbestrijding op het water ligt het Handboek Incidentbestrijding op het water, opgesteld vanuit het project Waterrand.(2006-2009). Doel van dit project was het versterken van en komen tot een uniforme werkwijze voor de multidisciplinaire incidentbestrijding op het water.

Tot op heden is er al veel gebeurd met de resultaten van Waterrand. Voor diverse Samenhangende Risico Watersystemen als bijvoorbeeld het IJsselmeergebied, de Waddenzee, het Noordzeekanaal, hoofdvaarwegen, grote Friese Meren en Delta Wateren zijn of worden Incidentbestrijdingsplannen ontwikkeld (IBP) en geïmplementeerd.

Bestuurlijke aandacht voor incidentbestrijding op het water blijft echter noodzakelijk. De verantwoordelijke bestuurder, in de meeste gevallen de burgemeester, is in de rol van aanjager en regisseur essentieel voor het welslagen van het versterken van de incidentbestrijding op het water.

Daarom is het boek Stuurmanskunst onder meer verspreid onder alle burgemeesters in Nederland. Ook de directies van veiligheidsregio’s en crisispartners ontvangen een exemplaar.