Wat is de SAMIJ?
SAMIJ staat voor Samenwerkingsregeling Incidentbestrijding IJsselmeergebied. De SAMIJ is een netwerk. Het doel van dit netwerk is het borgen van een adequaat functionerende incidentbestrijding op het IJsselmeergebied als samenhangend risicowatersysteem. In dit netwerk zijn veel partijen actief en betrokken. Partijen met allen een eigen rol en taak in de incidentbestrijding. Daarom zijn er samenwerkingsafspraken gemaakt tussen de veiligheidsregio’s en waterschappen rondom het IJsselmeergebied en Rijkswaterstaat, De KNRM, Reddingsbrigade Nederland, Kustwacht en de Nationale Politie. Het IJsselmeergebied bestaat uit het IJsselmeer en het Markermeer, IJmeer, de Gouwzee en de Randmeren, inclusief het Zwartemeer. Zie hier de overzichtskaart van het gebied. De SAMIJ richt zich hierbij op de bovenregionale bestuurlijke- en operationele afstemming om een effectieve en efficiënte samenwerking te borgen voor incidentbestrijding op het IJsselmeergebied.

Wie werken er samen in de SAMIJ-regeling?

Gemeenten

Veiligheidsregio’s

• Veiligheidsregio Zaanstreek Waterland
• Veiligheidsregio Fryslân
• Veiligheidsregio Flevoland (coördinerende veiligheidsregio)
• Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
• Veiligheidsregio Utrecht
• Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
• Veiligheidsregio Gelderland-Midden
• Veiligheidsregio IJsselland
• Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland

Waterpartijen
• Kustwacht
• Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij
• Korps Landelijke Politiediensten
• Rijkswaterstaat IJsselmeergebied
• Reddingsbrigade Nederland

Waterschappen
• Waterschap Zuiderzeeland
• Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
• Waterschap Drents Overijsselse Delta
• Wetterskip Fryslan
• Waterschap Vallei en Veluwe
• Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Uitvoering
In het Incidentbestrijdingsplan IJsselmeergebied zijn alle afspraken over de operationele uitvoering opgenomen. Belangrijke onderdelen hierbij zijn melding & alarmering, leiding en coördinatie en de informatievoorziening.

Bestuurlijk Begeleidingsorgaan
Het Bestuurlijk Begeleidingsorgaan stuurt de SAMIJ-regeling aan. Vanuit alle veiligheidsregio’s nemen bestuurders deel in dit orgaan. De burgemeester van Lelystad is voorzitter.

Operationele Werkgroep
De Operationele Werkgroep stelt jaarprogramma op en organiseert in samenwerking met veiligheidsregio’s grote operationele oefeningen (recente oefeningen invullen); organiseert thema bijeenkomsten, maakt de SAMIJ-regeling bekend middels een jaaroverzicht, publiceert draaiboeken voor hulpverlening. Klik hier voor een overzicht van de leden van de operationele werkgroep.

Waterfunctionaris
De waterfunctionaris coördineert en regisseert de samenwerking tussen de partijen. Hij fungeert als spin in het web. Veiligheidsregio Flevoland is de coördinerende regio. Hier is de waterfunctionaris formeel in dienst.

SAMIJ-overeenkomst
In 2010 is een nieuwe Samij-overeenkomst afgesloten. Deze overeenkomst is afgesloten tussen bovengenoemde (wie werken er mee) partijen. Hiermee is het IJsselmeergebied als eerste samenhangend risicowatersysteem in Nederland Waterrandproof gemaakt. De officiële ondertekening heeft plaatsgevonden op 11 februari 2010.