Het afgelopen jaar heeft er in SAMIJ-verband een uitgebreid proces gelopen om de actualisatie van het Incidentbestrijdingsplan (hierna IBP) 2009 vorm te geven. Mei 2013 heeft het bestuurlijk begeleidingsorgaan ingestemd met het ‘nieuwe’ IBP. Het plan is ter vaststelling aan de veiligheidsregio’s verzonden.

In 2009 is afgesproken het Incidentbestrijdingsplan periodiek te actualiseren. Zoals boven bescheven is dit actualisatieproces in 2012 gestart. Het doel van de actualisatie was:

  1. Actuele wijzigingen (bv. wetgeving) door te voeren.
  2. Nieuwe inzichten (mede op basis van evaluaties) door te voeren.
  3. Het plan eenvoudiger te maken.

Bij het actualisatieproces zijn alle deelnemende partners nadrukkelijk betrokken. Tijdens dit proces zijn de SAMIJ deelnemers nauw betrokken en geïnformeerd.

Het ‘nieuwe’ IBP kent op hoofdlijnen de volgende aanpassingen:

  • Het werkingsgebied is helderder in beeld gebracht.
  • Het processenschema is vereenvoudigd.
  • Het proces alarmering is vereenvoudigd (er zijn minder coördinerende meldkamers. benoemd en het proces is vereenvoudigd).
  • Er is een coördinatiekanaal ingesteld voor het IJsselmeergebied.
  • De scenariokaarten zijn vereenvoudigd.
  • Er is een protocol melding en alarmering opgenomen.

Na vaststelling start de implementatie per 1 januari 2014.  In dit implementatieproces wordt bijzondere aandacht gevraagd voor de rol van de (gemeenschappelijke) meldkamers, de centrale meldpost IJsselmeergebied en het coördinatiecentrum van de Kustwacht. Dit implementatieproces wordt in SAMIJ-verband begeleid door de Operationele Werkgroep.